به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، در یازده ماهه سال جاری، یک میلیون و ۷۷۶ هزار تن برنج به ارزش دو میلیارد و ۹۳ میلیون دلاربه کشور وارد شد.

واردات این محصول نسبت به سال قبل، ۵۹.۲۷ درصد افزایش وزنی و ۸۸.۵۸ درصد افزایش ارزشی داشته است.

بر اساس این گزارش، هند، پاکستان و امارات متحده عربی سه کشور عمده وارد کننده برنج در مدت یاد شده هستند. واردات برنج از هند ۶۷.۸۹ درصد از وزن کل واردات برنج و ۷۴.۳۶ درصد از ارزش کل واردات برنج را به خود اختصاص داده است.

همچنین پاکستان ۸.۷۹ درصد از وزن کل واردات برنج و ۸.۱۳ درصد از ارزش کل واردات برنج را به خود اختصاص داده است. امارات متحده عربی نیز ۸.۷۵ درصد از وزن کل واردات برنج و ۷.۷۴ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.