منظور از اجاره وثیقه ملکی فرایندی است که یک دارایی غیر منقول برای مدت مشخص مورد اجاره  قرار میگیرد که معمولا هدف از آن بمنظور تودیع به مراجع قضایی و یا ارائه به بانک برای دریافت وام مورد استفاده قرار میگیرد .  وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای ضمانت  نزد دادگاه ها ، دادسرا ها و یا بانک ها می‌گذارند و بطور معمول بصورت ملکی مورد استفاده قرار میگیرد ، در لغت وثیقه به معنی  «استوار» یا «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است . کاربرد اجاره سند  یا سند اجاره ای یا وثیقه در مراجع قضایی بمنظور تامین قرارهای کیفری صادره بوده بطوریکه تنها با تودیع وثیقه آزادی فرد متهم و بازداشت شده امکانپذیر است . این کار باعث میشود که  متهم با تامین وثیقه تا روز دادگاه در خارج از زندان و یا آزاد باشد، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات خود بوده و در صورت مجرم شناخته شدن میبایست خود را به مرجع قضایی معرفی و تحویل نماید . شما میتوانید برای کسب اطمینان از خدمات تیم حقوقی ایران سند برای اجاره وثیقه کمک بگیرید .

شرایط اجاره سند ملکی در دادسرا و دادگاه

در صورتی که هر فرد به هر دلیلی به مراجع رسیدگی کیفری و قضایی احضار شود و یا اگر ابلاغی مبنی بر مبنی بر حضور در دادسرا دریافت کردید، از همان ابتدای  آغاز  پرونده  تحت بعنوان متهم شناخته می شوید. در این حالت بنابر ماهیت پرونده و تشخیص مرجع قضایی قرار وثیقه ای متناسب با شدت جرم برای متهم یا متهمان صادر و متهم میتواند با تامین وثیقه ملکی و ارائه وثیقه به دادگاه یا همان تودیع وثیقه به قید ضمانت آزاد شود. میزان مبلغ وثیقه کاملا به تصمیم مرجع محترم قضایی و نوع و شرایط پرونده بستگی دارد.

برخی از خدمات تیم حقوقی ایران سند:

  1. اجاره سند در تهران
  2. اجاره سند در اصفهان
  3. اجاره سند در شیراز
  4. اجاره سند در کرج
  5. اجاره سند در مشهد

گام مرحله تودیع و اجاره سند ملکی

زمانیکه  سند ملکی و وثیقه آماده بازداشت باشد و تمامی امور مربوط به کارشناسی و اداره ثبت مربوط آن انجام شده باشد ، قبل از بازداشت و تودیع آن ،میبایست کل هزینه اجاره وثیقه معمولا برای مدت زمان یک سال توسط اجاره کننده به صاحب ملک پرداخت شود همچنین تعدادی از افراد خانواده و آشنایان باید توسط چک و سفته ضمانت متهم را نزد مالک وثیقه انجام دهند. تنها در این حالت مالک حاضر است وثیقه ملکی خود را به مرجع قضایی ارائه نماید .