بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیٖم

چهاردهم خرداد روز غم سنگین عاشقان إمام خمینی ره است روز وداع حزن انگیز با إمام، روز فراق از محبوب ترین رهبر، روز پیوستن روحِ روح اللّٰه به حضرت حق تعالی او که در دنیا با خدا زیست سرانجام به وصال معشوق حقیقی بار یافت دل های بسیاری در فراق او سوخت با سختی درد جدایی را تحمُّل کرده و می کنند سلام خداوند متعال براو.

از مختصّٰات آن عزیز خداوند متعال «سیاسی» بودن یا احیاءگر اسلام سیاسی بوده است زیرا جامعه را به سمتی برده بودند که همان گونه علم برای علم بود هنر برای هنر بود دین برای دین شد فقه برای فقه. یعنی چنان در بحث های فرضی و غیر کاربردی و خیالی غرق شده بودند که غفلت کامل از اطراف خودشان پیدا کرده فقط دانستن چنین فروضاتی را فضیلت دانسته دانایان به چنین فروضاتی علامه شناخته می شدند مسابقه بر سر علامه شدن بوده است دیگر درد اسلام و اهل اسلام نبوده است چهار سال فقط درس خارج مقدمه واجب طول می کشید بعد از آن چه چیزی حاصل می گشت؟

إمام خمینی عَلَم اسلام سیاسی را بر افراشت انذار فرمودند بسیج شدند او را از اسلام سیاسی برحذر دارند از ورود به اسلام سیاسی منع نمایند هم چنان که استکبار جهانی و تفاله های او چنان غم خوار مسلمانان شده فریاد ناموفقیت اسلام سیاسی را در بوق کرده آثار مأیوس کننده فراوان با ژست علمی منتشر می کنند که نجات مسلمانان دست کشیدن از اسلام سیاسی و پیوستن به برجام نافرجام آمریکا قلمداد می شود غافل از آن که فرزندان معنوی خمینی بزرگ هوشیار و آگاه هستند لحظه ای فریب شیطان بزرگ و فرزندان شیطان را نخواهند خورد و به دام نخواهند افتاد.

او که ضعف و درد أُمَّت اسلامی را شناخت و چشید همهٔ سختی ها را به جان خرید لحظه ای تردید و درنگ نکرد توصیه به ظاهر خیرخواهانه در او أثر نداشت به پیش رفت توکُّل بر خداوند متعال نمود عزیز خداوند متعال شد خوار چشم استکبار جهانی و صهیونیست بین المللی که با قرار گرفتن پرچم برافراشته خمینی به دست خامنه ای که روح سطبر خمینی است عزت نهایی اسلام به زودی وقوع خواهد یافت استکبار ذلیل شد به زباله دان تاریخ خواهد رفت.

ای دین داران ای مسلمانان عزت در اسلام خمینی ره است عظمت اسلام در وجود ذی جود مقام عظمای ولایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهور یافته است در زیر این پرچم قرار گیریم فریب یاوه های یاوه گویان را نخوریم که خداوند متعال ما را با اخلاص إمام خمینی ره و تقوای مقام عظمای ولایت فقیه رهبر حکیم انقلاب اسلامی و خون های پاک شهیدان بدون تردید به سرانجام خواهد رساند موفقیت برای اسلام إمام خمینی ره خواهد بود راه شهیدان را رها نخواهیم کرد.

دکتر عابدین مؤمنی