به گزارش خبرنگار ما، براساس نظرات کارشناسی مطرح شده طرح استجازه که ۲ سال پیش و در زمان آیت اله آملی رییس وقت قوه قضاییه اجرا شد دارای نواقص زیادی است که موجب پایمال شدن حقوق شهروندی  متهمان و نیز بهانه ای برای قلع و قمع کردن کارآفرینان و بخش خصوصی شده است.

و حال سئوال اینجاست که چرا در دادگاههای استجازه قانون عطف به ما سبق می شود ؟