ارزش ۲۰ هزار تومان در ۶۰ سال اخیر: از خانه تا لیوان!