ولی اسماعیلی عضو هیئت اجرایی شورای مرکزی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی با اشاره به فراکسیون‌ها و کمیسیون های مجلس یازدهم اظهار کرد: اولین مجمع عمومی فراکسیون برای انتخاب اعضای شورای مرکزی بعد از تعیین کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل خواهد شد.

او ادامه داد: در این مجمع عمومی، اعضا شورای مرکزی به مدت یک سال انتخاب و شورای مرکزی نیز بلافاصله اعضای هیئت رئیسه را برای مدت یکساله انتخاب خواهند کرد. بر اساس اساسنامه جدید، رئیس مجلس و نواب حق شرکت در انتخابات شورای مرکزی به عنوان کاندیدای هیئت رئیسه فراکسیون را ندارند، به عبارتی رئیس فراکسیون به عنوان رئیس بزرگ‌ترین فراکسیون سیاسی کشور در امورات مجلس با رئیس مجلس هم افزایی خواهند داشت.

عضو هیات اجرایی شورای مرکزی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی افزود: اعضای هیئت رئیسه موظف هستند رفتار فراکسیونی نمایندگان محترم را بر اساس، اساسنامه و مرامنامه فراکسیون زیر نظر داشته باشند. احتمال تشکیل هیئت داوری برای جذب مستقلین در فراکسیون هم متصور است.