به طور کلی متخصصان قدرت تاثیر دارو را تضمین می کنند. داروها، مواد شیمیایی هستند و میزان فاسد شدن آن ها به ساختار شیمیایی ، شرایط تهیه دارو ، نحوه بسته بندی ، شرایط محیطی اعم از قرار گرفتن آن ها در معرض آلودگی میکروبی، گرما، نور، اکسیژن و آب بستگی دارد. در ادامه به اطلاعاتی درباره مصرف دارو و تاریخ انقضای آن می پردازیم :

آیا داروها فاسد می شوند؟

تاریخ های انقضای دارو پس از آزمایش های سخت و کنترل شده روی بسته های دارو قرار می گیرد واین داروها در بسته بندی های متنوعی از جمله بطری های شیشه ای

و پلاستیکی، بسته بندی های حبابی تیوپی و آمپول فروخته می شود. آن ها در زمان مهروموم نسبتاً ایمن هستند. اما هنگامی که این بسته بندی ها باز می شود، سرعت “فاسد شدن” افزایش می یابد.