با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری ، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد. طبق این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است.