جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۱ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ برش و دوخت شلوار - رشته  طراحی و دوخت - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ اتوکد - رشته  نقشه کشی  معماری - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی داخلی- رشته نقشه کشی  ساختمان - پایه ۱۱ و ۱۲- شاخه  کاردانش 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰  تا ۱۱  ریاضی و زندگی   با محوریت  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ ریاضی و زندگی   با محوریت پایه  دوم 

 

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ ریاضی وزندگی  بامحوریت  پایه سوم 

 

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان 

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰  فارسی و نگارش  مقدماتی  ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ بازی و ریاضی  مقدماتی ویژه ناشنوایان 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵‌ فرهنگ و هنر -  خوشنویسی پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ فرهنگ و هنر - بافت در عکاسی  پایه هشتم 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ فرهنگ و هنر - هنر نمایش پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ رشد حرفه ای معلمان - درس پژوهی 

متوسطه دوم 

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زمین شناسی  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰  تاریخ معاصر - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی -  مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۸.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۱۵ درس منطق پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت ۱۰.۴۵ درس نگارش ۱ و ۲ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس حسابان ۱

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس  حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضی وآمار ۳  پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی