اگر قلب به هر دلیلی از کار بیفتد، دیگر خون به مغز، قلب و سایر اندام های حیاتی نمی رسد. از این رو فرد ظرف چند دقیقه جان خود را از دست می‌دهد. نشانه‌های ایست قلبی عبارتند از