آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای دوشنبه، ۱۴ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش، شبکه چهار و شبکه قرآن  برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

کارگاه خوشنویسی/جلسه دوم - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت٨ تا ٨:٣٠
طراحی ،مدل سازی،دوخت دامن / پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩
درس دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰
  دانش فنی پایه - پایه ۱۰ -رشته الکترونیک -شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
خط در گرافیک - رشته گرافیک - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰


پایه ابتدایی:

  علوم تجربی و تفکر پایه اول ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
 بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی پایه سوم ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
  فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
  بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
  بازی و ریاضی پایه ششم ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰

متوسطه اول:

مطالعات اجتماعی /انجام فعالیت های درس ۱ تا ۴ پایه هفتم ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی/انجام فعالیت های درسی ۱تا ۴ پایه هشتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
 مطالعات و مهارت های اجتماعی/درس ۴( آب فراوان ، هوای پاک) پایه نهم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار فشرده سازی ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

متوسطه دوم :

عربی و زبان قرآنی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
عربی و زبان قرآنی۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآنی ۳ - پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
 ریاضی / ترکیب توابع - پایه۱۲ -رشته علوم تجربی  ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی/درس معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی  ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠


شبکه ۴

درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۷:۳۰
درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۸
درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت۸:۳۰
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها ساعت۱۰:۱۵
درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۰:۴۵
درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۱:۱۵
درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها ساعت۱۱:۴۵
درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت۱۲:۱۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۴۵
درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها ساعت۱۳:۱۵


شبکه قرآن و معارف

ساعت۱۵ درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.
ساعت۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶ درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰ درس آموزش قران۸درس اول.
متوسطه دوره اول