به گزارش پارس نیوز، 

قانونگذار به وضوح روابط کارگر و کارفرما را تعریف کرده است که کارفر مکلف است طبق تعرفه‌ها و مشخصه‌هایی که بابت حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار و سایر موارد حقوق حقه کارگر را به موقع پرداخت کند و اگر چنانچه به نحوی از انحاء کارفرما از ادای آن موارد استنکاف یا تعلل کند کارگر حق دارد با مراجعه به اداره کار محل نسبت به اعلام شکایت و استیفای هر نوع از حقی که داشته شکایت کند.

شکایت از کارفرما محدودیت زمانی خاصی ندارد، البته بهتر است زودتر انجام پذیرد تا در صورت نیاز به بازرسی توسط کارشناسان اداره کار مشکلی در پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز نباشد.

گفتنی است؛ حتی بعد از فوت کارگر، وراث کارگر نیز می‌توانند از کارفرما اقامه دعوی کنند و حق خود را مطالبه کنند، چراکه مطالبات کارگر جزء دیوان ممتاز است.