آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از ترافیک مشکلات متعددی از جمله مشکل تنفس، سردرد و احساس عمومی نومیدی را به همراه دارند، و درحال حاضر می توان فشار خون بالا را نیز به فهرست مشکلات شهرنشین های قدیمی اضافه کرد.

مطالعات نشان می دهد شرایط زندگی شهری بر فشارخون و اضافه وزن تاثیر دارد.

محققان وضعیت بیش از ۴۱ هزار نفر را در نروژ، سوئد، دانمارک، آلمان و اسپانیا به مدت ۵ تا ۹ سال تحت مطالعه و بررسی قرار دادند و دریافتند بین آلودگی هوا و فشارخون بالا ارتباط وجود دارد.

هیچ یک از شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه مبتلا به فشارخون بالا نبودند، اما تا پایان مطالعه حدود ۱۵ درصد اعلام کردند که مبتلا به فشارخون بالا شده اند یا به خاطر این بیماری دارو مصرف می کنند.

به گفته محققان، به ازای هر ۵ میکروگرم در متر مکعب ذرات ریز با قطر کمتر از ۲.۵ میکرومتر، ریسک ابتلا به فشارخون بالا تا یک پنجم افزایش می یابد. وجود دوده بیشتر در هوا موجب افزایش این ریسک می شود.

محققان اذعان می دارند این نتایج بسیار حائز اهمیت هستند چراکه فشارخون بالا مهم ترین فاکتور پرخطر بیماری و مرگ زودهنگام است.