به گزارش پارس عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با فارس درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص از این سازمان در کمیسیون اجتماعی مطرح و با ۹ رأی موافق ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب شد و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شد تا مراحل دیگر را طی کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در مجلس گذشته نیز بحث تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مطرح و بررسی شده است ولی نتیجه ای هنوز اعلام نشده گفت: بعضی از طراحان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مربوط به مجلس گذشته می شوند و این افراد دوباره موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کردند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلایل تحقیق و تفحص از این سازمان خاطرنشان کرد: خرید مواد بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، انتصابات غیرقانونی و نحوه پاداش هایی که در شرکت های سرمایه گذاری وابسته به تأمین اجتماعی داده می شد از مهمترین دلایل بود.