افزایش حقوق معلمان متاثر از رتبه بندی آنها متغیر خواهد شد. مجلس به دنبال اجرای رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق معلمان است.


به گزارش تحریریه،‌  پیش از این و در آخرین نامه رییس سازمان برنامه و بودجه، مجوز اعمال امتیاز فوق العاده ویژه ۲۱ تا ۲۷ درصدی بر اساس رتبه و سنوات خدمت معلمان صادر شده بود. میزان افزایش دریافتی معلمان ناشی از اعمال فوق العاده ویژه به تناسب رتبه های فعلی از ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و به شرح زیر است :

رتبه مقدماتی: بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

رتبه ۱: حدود ۴۰۰ هزار تومان

رتبه ۲: بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

رتبه ۳:  حدود ۳۰۰ هزار تومان

رتبه ۴ و ۵: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان

شایان ذکر است، افزایش فوق العاده ویژه جدید فقط شامل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (کادر آموزشی مدارس) بوده و نیروهای ستادی و اداری مناطق و همچنین نیروهای خدماتی مدارس مشمول این افزایش نخواهند شد.