نتایج جستجو :

  • گشتاسب آقاسی نژاد مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، اظهار کرد: نوردرمانی عبارت است از درمان بیماری‌هایی توسط تابش نورماوراء بنفش و مادون قرمز مرئی که یکی ازروش‌های مهم درمانی در بیماری‌های مختلف پوستی است.