محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، درباره تاثیر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۱۰۰ درصد باعث گرانی کالاها می شود؛ هر چند برخی اعتقاد دارند این افزایش بر قیمت کالاهای اساسی مردم تاثیر گذار نخواهد بود، اما معتقدیم این موضوع صحت ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت تمام کالاها تاثیر گذار است، به عنوان مثال برای یک غذا هم مردم باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده مطمئنا می تواند در گرانی کالاها تاثیر گذار باشد؛ البته دولت در ابتدا و در برنامه هفتم توسعه به دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۳ درصد بود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد:  افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۳ درصد با مخالفت جدی مجلس در برنامه هفتم مواجه شد، اما همین یک درصد هم می تواند به نوبه خود افزایش تورم و گرانی را در پی داشته باشد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: این مالیات در واقع اخذ مالیات بیشتر از مصرف کننده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: دولت به جای تعریف این مالیات ها باید به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی باشد، عده ای از مرفهین جامعه هستند که حاضر به پرداخت مالیات نیستند، باید این اقشار شناسایی شوند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: این افراد هنوز شناسایی نشده اند، اینکه ما پایه های مالیاتی  و ارزش افزوده را افزایش دهیم خیلی به نفع مردم نیست.

آصفری گفت: دولت باید به سمت شناسایی پایه های مالیاتی برود و افرادی که دارای فعالیت اقتصادی هستند ولی مالیاتی پرداخت نمی کنند را شناسایی کند؛ تا هم منابع درآمدی پایدار و بالایی برای خود ایجاد کند و هم حس  بی عدالتی مالیاتی را در کشور از بین ببرد.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه این یک درصد باعث می شود تولید کننده هم در کالاهای اساسی قیمت را بیشتر بالا ببرد ، ادامه داد:  این اقدام ضد تولید محسوب می شود و منجر به کاهش مصرف و افزایش فشار به مردم می شود.

آصفری بیان کرد: وقتی مالیات بر ارزش افزوده را بیشتر می کنیم به بخش ضعیف فشار بیشتری وارد می شود نه اقشار مرفه؛ یعنی اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده را به این ترتیب شاهد هستیم. افزایش مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود قشر ضعیف فشار  بیشتری را متحمل شوند.