به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران برای سال دوم فعالیت این شورا برگزار شد که مهدی چمران با ۲۱ رأی مثبت به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.

همچنین اعضای شورای شهر با ۲۱ رأی مثبت پرویز سروری را به عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب کردند.

1JNyrSR8MTuJ

در ادامه جعفر شربیانی با ۲۱ رأی مثبت به عنوان منشی اول و سوده نجفی با ۱۹ رأی مثبت نیز به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.