پلیس بسیار فداکار است. پلیس به مردم کمک می کند. پلیس تلاش خود را برای برقراری امنیت انجا میدهد.


به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: سجاد بخشی که مبتلا به سندرم دانه، آرزوی پلیس شدن داشته. پلیس ساری برای یک روز او رو به آرزوش رسونده...

11

22

33

44

55