بازار تجریش قدیمی است. همه مردم بازار تجریش را دوست دارند. بازار تجریش در میدان تجریش است.


بازار تجریش از یک طرف به میدان تجریش و از سمت دیگر به امام‌زاده صالح و کوچه‌ پس کوچه های اطراف آن دسترسی دارد و بازار تاریخی شمیران محسوب می شود. پر واضح است که همچنان بافت قدیمی خود را حفظ کرده به طوری که‌ در برخی از قسمت ها حجره‌ها همان حجره ها و حاجی ها همان حاجی های قدیمی یا پسرانشان هستند و بسیاری از مردم مایحتاج زندگی خود را از این بازار خریداری می کنند.

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش

 • بازارچه تاریخی تجریش