برای ریشه کن کردن کرونا باید همه واکسن بزنند. برخی از واکسن می ترسند. کمپین هایی در جهان برای نه به واکسن بوجود آمده است.


رئیس جمهور فلیپین گفته: من افراد زیادی را می‌شناسم که هنوز مشکوک هستند. این مشکل افرادی است که نمی‌خواهند واکسن بزنند. بنابراین ما آنها را در خانه‌هایشان پیدا می‌کنیم. به خانه‌شان وارد می‌شویم و وقتی هنوز خواب هستند، واکسن را تزریق می‌کنیم. بیایید شب‌ها آنها را واکسن بزنیم.