دختر بچه کنار برگ توتون ها بازی میکند. دختر بچه کنار برگ توتون ها کار میکند. دختر کنار برگ توتون ها همراه با پدر ومادرش برگ می چیند.


گرگان - ایرنا - توتون گلستان از مرغوبترین نوع این محصول در کل کشور می باشد و با توجه به اینکه ۶۵ درصد از توتون کشور در این استان کشت می شود رتبه اول تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.تصاویر برداشت توتون را از مزارع گلستان نشان می دهد.

 
 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 • برداشت توتون گلستان

 •  
 •  
 •