نامزد ریاست جمهوری : با همه استان ها سند اقدام و تحول امضا می کنم که بر اساس آن می توانند وعده هایم را بازخواست کنند.