برداشت توت فرنگی در مزارع شفیع آباد فندرسک استان گلستان آغاز شد.

سطح زیر کشت محصول توت فرنگی هزار و ۱۰۰ هکتار است که حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

توت فرنگی

توت فرنگی