غواصی برای عکاسی از مرجان ها توسط لویی هجیوآنو، یک بوم شناس دریایی برای نظارت بر تأثیر تغییرات آب و هوا بر روی جانوران در ساحل جنوب شرقی قبرس./عکس: AP

اقیانوس