این روشی است که ساکنان منطقه Martigny سوئیس برای محافظت از محصولات در برابر سرما استفاده می کنند. جایی که در وسط مزارع آتش روشن می‌شود تا باغ‌ها را گرم کند و سرما را بشکند.

سوئیس