نمای هوایی از دوچرخه های برقی در مرکز شهر شیجیاژوانگ، چین .

دوچرخه