این مسجد در دوران طلایی معماری صفویه ساخته شده و معماری این مسجد در نوع خود بی نظیر در تمام دنیاست و هنر دست محمدرضا اصفهانی است.

مسجد