تصویری از یک پسر جوان هنگام جمع آوری غذا و نوشیدنی از سوپرمارکت سوخته و غارت شده اوچان در داکار، سنگال را مشاهده می کنید.

غارت