تصویری از تفریح هیجان انگیز جوانان عربستانی که دست‌به‌کار خطرناکی زده و در سرعت زیاد خودروی خود را بر روی دوچرخ حرکت می‌دهند!

عربستان