تلف شدن ماهی‌ها در دریاچه ای در سوماترا اندونزی را در ادامه می بینید.

تلف شدن ماهی