جوانان معترض به قوانین منع تردد در هلند ، یک مرکز تست ویروس کرونا را به آتش کشیدند و مواد آتش‌زا به سمت پلیس پرتاب کردند.

هلند