در شهرستان سیروان چهار چشمه فصلی و یک چشمه دائمی وجود دارد.

طبیعت