مردم بحرین در اعتراض به تعیین کاردار رژیم صهیونیستی در "منامه" تظاهرات را برگزار کردند.

بحرین