در حاشیه اجرای مرحله دوم از طرح صاعقه تصاویری از وسایل ترسناک ارازل اوباش را مشاهده می نمایید.

قمه