تصاویری از گوجه‌های سرخ در کوانتان - در مالزی ۲۰۱۸ را مشاهده می نمایید.

گوجه