حاشیه های بهره برداری از ۲۸ هزار پروژه بنیاد برکت با حضور رئیس مجلس را در ادامه خواهید دید.

1