جو بایدن در مقابل دوربین و برای ترغیب مردم آمریکا واکسن کرونا زد.