جادوی رنگ ها در نگارستان ایران زیبایی پاییز گلستان و طبیعت چشم نوازش را دو چندان کرده است. پاییز هزار رنگ لقبی است که دوست داران طبیعت به پاییز این استان داده‌اند.

 جنگل گلستان  جنگل گلستان در پاییز  پاییز      پاییز جنگل گلستان  عکس جنگل گلستان در پاییز