برف مناطق وسیعی را در ایتالیا پوشانده است.

2996382

3