پیکر « دیگو مارادونا » در گورستان بیاویستا در حومه شهر بوئنوس آیرس در مراسمی به خاک سپرده شد.

ماردونا