وادی‌ السلام نام قبرستانی در شهر نجف است. وادی‌السلام قبرستانی بزرگ و تاریخی که به سبب وجود احادیثی درباره فضیلت آن، برای شیعیان اهمیت مذهبی دارد.

وادی السلام