نمایشگاه مجسمه‌های بزرگ ساخته شده از کاه برنج در تایلند را مشاهده می نمایید.

مجسمه