تصویری از تصادفی عجیب که صبح امروز در مشهد رخ داده است.

تصادف