با توجه به آشوب های چند روز اخیر حامیان ترامپ و بایدن ، کارشناسان احتمال می دهند اگر نماینده ای رای نیاورد طرفدارانش آشوب به پا کنند.

جو بایدن