این خشم با سخنان "امانوئل مکرون" در چهارشنبه هفته گذشته که به حمایت از این اقدام به بهانه آزادی عقیده پرداخته بود، شعله ور تر شد.