خانواده شهید زکریا شیری از شهدای تازه تفحص‌شده « خان طومان » پس از پنج سال انتطان در معراج شهدا پیکر عزیزشان را در آغوش گرفتند.