به گزارش پارس نیوز، 

علی سرلک درباره تغییر ناگهانی مدیرکل در مراسم معارفه نوشت:

صورت مسئله این است؛

مدیر کل را در مراسم معارفه اش!!!تغییر می دهند با توضیح(توجیه ) اشتباه تایپی نام ایشان!!! یعنی حتی با مدیر مدنظر به انداز یک تماس تلفنی هم گفتگو نشده!!!!

غیر از درس ناپایداری ریاست و مسئولیت و ضرورت دلبسته نشدن به این مسئولیت ها ، می توان از این نمایش مضحک درس ها و عبرت های دیگری هم گرفت . مثلا

✔ آبروی انسان ها برای بعضی اصلا اهمیتی ندارد

✔تصمیمات در حد انتصاب مدیر کل هم گاه بسیار بی پایه و بی مایه است

✔به بعضی جوانان برای بی انگیزه شدن و بی اعتماد شدن باید حق داد

✔از تعظیم و روبوسی مدیر کل جدید هم می شود نسبت به رفتارهای سبک ،مشمئز شد

✔بعضی آقایان _مثل حاضرین این ویدیو_ مسئول جدید هرکس باشد برایش کف می زنند و لوح تقدیم می کنند. مثل مرده شور که هر میتی را می شورد

✔مطمئنم با این ساختار و روش انتخاب و اعلام مدیر کل! خطر از بیخ گوش مدیر کل معزول برای همکاری با این جنس آدم ها گذشت،خوشحال باشد