به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در پاسخ به خانم مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوقی نوشت: