به گزارش پارس نیوز، 

یک صفحه در اینستاگرام با انتشار فیلم کتک زدن زنان توسط سربازان رژیم صهیونیستی نوشت:

این #حقیقت_اسرائیل است اگر کسی چفیه به گردنش باشد حتی اگر غربی هم باشد محکوم به کتک خوردن است، حتی اگر زن باشد اسرائیل مدعی آزادی بیان است، ببینید آزادی بیان اسرائیلی را بی شرف دستت را از زن مسلمان بکش، مرد باش و رودر رو بجنگ